STICHTING VRIENDEN VAN DE JACOBKERK  WINTERSWIJK

 

Naam                             : Stichting Vrienden van de Jacobskerk Winterswijk

 

Fiscaal nummer              : 8160.69.335

 

Kamer van Koophandel  : 9139260

 

Contactgegevens            :  de Savornin Lohmanstraat 37, 7103 GV Winterswijk

 

Doelstelling en Beleidsplan

Het beleid van de stichting is erop gericht een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het realiseren van haar doelstelling. Fondsvorming, verkoop van aan de kerk gerelateerde artikelen en financiële ondersteuning door begunstigers stellen de stichting in staat regelmatig een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het kerkgebouw en de zich daarin bevindende orgels en muurschilderingen.

 

Beloningsbeleid

De Stichting bestaat louter uit vrijwilligers die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten 2015

Ter verbetering van het binnenklimaat is een glazen sluis geplaatst zodat vochtigheid en temperatuur aan minder schommelingen onderhevig zijn. Dit is gewenst voor orgel en muurschilderingen

 

   

 Financiële verantwoording   

Stichting Vrienden van de Jacobskerk
Financieel jaarverslag 2015
Balans
activa passiva
2015 2014 2015 2014
inventaris 0 0 stichtingsvermogen 2.500 2.500
Rabo lopende rekening 1023 705 bestemmingsreserve 45.609 38.377
internet spaarrekening 50461 45.334 vooruit ontv.donaties 50 25
voorraad verkoopartikelen 1105 1825 nog te betalen: bankkosten 0 30
te ontvangen rente 224 300 sluis(aannemer/leges) 5.785
onderhanden werk (sluis) 8386 gebr.facil.Zonnebrink     1.000
kas 79 resultaat  6.334 7.232
---------- --------- --------- ----------
61278 48164 61278 48164
             =======     =======     =======        =======
Resultatenrekening
lasten baten
assurantie 152 151 kerkbezichtigingen 189 139
bankkosten 82 112 torenbeklimmingen 3.053 3.783
contributie/abonnementen 75 45 giften/offerblok 1.903 1.520
druk- en kopieerwerk 508 549 verkoop artikelen 300 1.775
kantoorkosten 1020 1030 donaties 3.880 3.925
porto/telef./internet 243 181 rente 250 300
reclame/ representatie 93 75
onderhoud 230 0
afschrijving inventaris 0 0
kosten acties/jubileum 839 2.067
resultaat 6334 7.232
          ---------    ---------   ---------    ---------
9575 11.442 9.575 11.442
             =======     =======     =======        =======
Toelichting Balans 2015
inventaris is volledig afgeschreven
voorraden na afwaardering voor incourant
bestemmingsreserve beginstand € 38.377
resultaat 2014  -     + 7.232
stand 31 december 2015 € 45.609
 resultaat (positief) € 6.334 toe te voegen aan bestemmingsreserve
Toelichting resultatenrekening 2015
kantoorkosten gebruik faciliteiten (ruimte, kopiëren, koffie)
kosten acties concert bij kaarslicht kosten € 661,33
uitstapje vrijwilligers naar Gemen        € 178,00
€ 839,33
onderhoud klemmen voor paneelverlichting € 230,00
torenbeklimming aantal klimmers terug naar nivo 2013
verkoop artikelen minder verkoopresultaat door:
gratis ontvangen artikelen uitverkocht (duveltjes/CD’s)
extra toevoeging incourant
minder artikelen met grote marge verkocht