Welkom bij de Vrienden van de Jacobskerk

Kijk ook in NIEUWS
 

 

 

Vrienden van de Jacobskerk

Kamer van Koophandel nr. 09139260

Rabobank rek.nr. NL 56 RABO 038.02.63.394

Fiscaal nummer (ANBI) 8160.69.335

De stichting “Vrienden van de Jacobskerk” stelt zich ten doel ondersteuning te bieden bij het onderhoud en het behoud van de Jacobskerk voor huidige en toekomstige generaties.
 
Het beleid van de stichting is erop gericht een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het realiseren van haar doelstelling. Fondsvorming, verkoop van aan de kerk gerelateerde artikelen en financiële ondersteuning door begunstigers, stellen de stichting in staat regelmatig een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het kerkgebouw en de zich daarin bevindende orgels.

Voor een jaarlijkse donatie vanaf  € 25,- ontvangt men het prachtig geïllustreerde boekje ‘De Jacobskerk in Winterswijk’ cadeau en heeft men vrij toegang tot de door de stichting georganiseerde activiteiten in de kerk.
 
In het contactorgaan van de stichting “Uit de kerk geklapt,”dat voor iedereen ter inzage ligt in het kerkgebouw, wordt door middel van een financieel jaarverslag verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid. Ook wordt in hetzelfde orgaan melding gemaakt van het verloop van allerlei activiteiten, zoals exposities, rondleidingen, concerten en andere culturele evenementen met daarbij het actuele aanbod voor de komende periode.

Het kerkgebouw is vanaf april tot en met oktober dagelijks op vaste tijden, die op het mededelingenbord bij de ingang staan aangegeven, opengesteld voor het publiek.
De entree is gratis, wel wordt een vergoeding gevraagd voor het beklimmen van de toren
en een door een gids verzorgde rondleiding door het kerkgebouw.
Het toezicht tijdens de openstelling van het kerkgebouw berust bij vrijwilligers die hiervoor speciaal worden geïnstrueerd.
 
Het werk voor de stichting wordt door alle medewerkers belangeloos gedaan; zij ontvangen geen financiële vergoeding voor hun aandeel in een goed verloop van de georganiseerde activiteiten. Eventueel gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd.

Voor andere actuele gegevens verwijzen we u naar de overige knoppen op deze site.

Het postadres van de “Stichting Vrienden van de Jacobskerk” luidt:
Zonnebrink 61
7101 NB Winterswijk  

 

 

   Voor opmerkingen en reacties